ARTWORK: Alexey S. Prostyakov

Prostyakov-Hollyhocks-croppedJPG
Hollyhocks
Oil on canvas
20 x 16 inches

Eckert & Ross Fine Art