ARTWORK: Zhuang Hong Yi


/* initialize colorbox */